Automatsko gašenje požara

Stabilne instalacije za automatsku dojavu i gašenje požara danas predstavljaju nezaobilazan deo opreme koja se nalazi u sklopu svakog IT centra ili server sale. Stabilne instalacija za automatsko gašenje požara sastoji se od elektro dela i mašinskog dela sistema.

 

 

Elektro deo sistema sastoji se od automatske centrale za dojavu požara koja u zavisnosti od potrebe može funkcionisati ili kao nezavistan sistem (sa mogućnošću povezivanja na postojeći, na pr. adresibilni sistem u svrhu signalizacije) ili kao sistem koji je u potpunosti podređen adresibilnom sistemu instaliranom na objektu pri čemu se u svrhu detekcije koriste već postojeći elementi adresibilnog sistema. Na centralini uređaj priključen je odgovarajući broj perifernih elemenata za detekciju i signalizaciju. Ka dodatnu opciju možemo ponuditi povezivanje centralnog uređaja za detekciju na loklanu računarsku mrežu čime ćete putem odgovarajuće korisničke aplikacije biti u mogućnosti da kontrolišete stanje sistema i upravljate njegovim radnim parametrima.

 

Nakon izvršene detekcije od strane elektronskog dela sistema kao izvršna funkcija sistema aktivira se gašenje požara.

 

Elektronski deo stabilne instalacije za automatsku dojavu požara preduzeće Alarm Prim Inzenjering d.o.o. realizuje koristeći opremu Italijanskih proizvođača Inim Electronics i Bentel Security u domenu centralnih uređaja za detekciju i signalizaciju i GLT Export Zeta Alarm Systems u domenu periferne opreme za detekciju i signalizaciju.

 

U zavisnosti od vrste opreme koja se gasi može se koristiti više vrsta sredstava za gašenje koja se u zavisnosti od zapremine tj. količine smeštaju u odgovarajuće spremnike. Preduzeće Alarm Prim Inzenjering d.o.o. u saradnji sa prestižnom italijanskom kompanijom Bettati Anticendio svojim klijentima može da ponudi veliki broj tipova sredstava za gašenje požara.

 

Alarm Prim Inzenjering d.o.o. svojim klijentima može ponuditi sistemska rešenja za automatsko gašenje požara bazirano na agentima FM-200, Novec, Inergen, NAF P-IV/FE-36, CO2 itd.

 

U daljem tesku možete da pronađete opise najčešće korišćenih sredstava za gašenje koje preduzeće Alarm Prim Inzenjering d.o.o. koristi u svome radu.

 

SISTEMI SA HALOGENIZOVANIM UGLJOVODONICIMA HFC227EA (FM200), HFC125, HFC23

FM200 i ostali ugljovodonici kao sredstva za gašenje požara mogu da se koriste za gašenje gotovo svih klasa požara. To su čista, bezbedna i električni neprovodna sredstva.


Posebno su podesna za telekomunikaciona čvorišta, server sale i upravljačke, elektronske centre.
U zavisnosti od specifičnosti štićenog prostora bira se vrsta HFC-a. Zbog svoje vrlo niske toksičnosti pogodna su za stalno posednute prostore. Sistemi sa halogenizovani ugljovodonicima gase požar antikatalitičkim, hemijskim, metodom koji prekida lančanu reakciju gorenja. Ovo je najefikasniji poznati metod gašenja.

 

Potrebne su relativno male količine sredstva za gašenje, što ujedno daje prednost ovom sredstvu kada je raspoloživi prostor za boce kritičan. U bocama se nalazi u tečnom stanju pod priskom od 42 bara.

Dostupni su modularni sistemi sa bocama od 27l, 50l, 75l, 100l, 120l, 150l sa opremom za aktiviranje. Boce sa elektromagnetnim ventilima mogu da se kombinuju sa bocama sa pneumatskim ventilima u više baterije boca za veće prostore. Usmeravanje u željenu zonu gašenja moguće je korišćenjem sektorskih ventila.

 

SISTEMI SA INERTNIM GASOVIMA (INERGENIMA) IG100, IG01, IG55

Inertni gasovi su sredstva za gašenje ekološki potpuno neutralna, jeftinija od drugih sredstava sa karakteristikom da ne stvaraju maglu prilokom ispuštanja u prostor, što olakšava eventualnu evakuaciju

.

IG100 je azot setifikovane čistoće

IG01 je argon setifikovane čistoće

IG55 je mešavina gasova argona (50%) i azota (50%), sertifikovane čistoće

 

Ovo su jeftini gasovi, koji prilikom ispuštanja u prostor ne stvaraju maglu. Zbog relativno male efikasnosti gašenja potrebne su veće količine ovih gasova, kao i veći prostor za smeštaj baterije boca.
Metod gašenja se zasniva na inertizaciji atmosfere smanjenjem procentualnog sadržaja kiseonika ubacivanjem inertnog gasa.
Gas se nalazi u bocama u gasovitom stanju u bocama kapaciteta 80 l i 140 l, pod pritiskom 200 ili 300 bara. Moguća je sektorizacija gašenja sektorskim ventilima.

Proračun mlaznica i cevovoda se izvodi Hughes Associate Inc. sertifikovanim softverom.

 

SISTEMI SA VODENOM MAGLOM

Na polju protivpožarne zaštite vodena magla je sredstvo koje je dugo prisutno, ali je tek poslednjih godina dobilo na značaju.Sistem se zasniva na gašenju požara vodenom maglom stvorenom visokim pritiskom na specijalnim mlaznicama. To su u stvari čestice vode promera manje od 1000μm na 1 m udaljenosti od mlaznice.


Metod gašenja se zasniva na hlađenju i inertizaciji atmosfere.
Postoje tri osnovna koncepta:

 

Sistemi malog pritiska do 12,5 bara

Sistemi srednjeg pritiska od 12,5 do 35 bara

Sistemi visokog pritiska iznad 35 bara

 

Pošto efikasnost hladenja u mnogo većoj meri zavisi od površine nego od zapremnine, finom vodenom maglom se ostvaruje visok stepen hlađenja vrlo malim količinama vode. S druge strane vrlo fina granulacija i ukupna mala količina vode koja brzo isparava u kontaktu sa toplom okolinom omogućava primenu ovih sistema u svim ambijentima pa i u prostorijama sa električnim uredajima.
Sistemi se sastoje od spremnika demineralizovane vode, pumpi, cevovda i mlaznica.

 

SISTEMI REDUKCIJE KISEONIKA (O.R.S.)

Ovaj koncept protivpožarne zaštite zasniva se permanatnoj inertizaciji atmosfere štićene prostorije. Za razliku od gašenja inergenima, kod kojih se inertni gas upušta u prostor kada sistem za dojavu požara detektuje neku od manifestacija požara, kod ORS oprema ubacuje azot u atmosferu štićene prostorije permanantno i održava njegovu koncentraciju na željenom nivo. Ova koncentracija azota u atmosferi smanjuje količinu kiseonika i onemogućava pojavu požara. S druge strane u ovim prostorijama je moguće i dalje obavljati odredene aktivnosti, pri čemu je subjektivni osećaj osoblja u takvoj atmosferi sličan osećaju na nekoj vrlo visokoj planini (5,000 metara nadmorske visine).
Ovi sistemi su pogodni za prostore u kojim stalno ne borave ljudi, a posebno za velike server sale.

 

SISTEMI ZA OBJEKTNA GAŠENJA SA FE-36 ILI NAF P-IV

Za specijalne uredaje ili mašine od velike važnosti koriste se plafonjere, napunjene sredstvima za lokalno gašenje NAF P IV ili FE-36. Komandni signal sa dojavnog sistema aktivira pirotehnički aktuator koji razbija ampulu sprinkler mlaznice kojom je plafonjera zatvorena i ispušta gas na štićeni uredaj. U ovom slučaju ne stvara se zapreminska koncentracija u celom prostoru već samo u neposrednoj blizini štićenog objekta, što rezultuje gašenjem požara na samom objektu gašenja.

 

SRINKLER SISTEMI

Sprinkler sistemi predstavljaju u potpunosti nezavistan sistem za automatsko gašenje koji se aktivira pucanjem stanklene ampule na temperaturi većoj od 68ş. Nakon pucanja staklene ampule kroz mlaznice prolazi voda. Voda se raspršuje u fine čestice koje obuhvataju celu površinu zapaljenog objekta ili predmeta i gase nastali požar. Sprinler sistemi pretežno se instaliraju unutar velikih poslovnih i garažnih objekata.

 

DRENCHER SISTEMI

Za razliku od sprinkler sistema za automatsko gašenje kod koga se aktivacija gašenja vrši pucanjem staklene ampule drencher sistem nema staklenu ampulu i signal za početak gašenja dolazi sa sistema za automatsku dojavu požara. Signalom dobijenim od strane centrale aktivira se ventilska stanica odgovarajuće zone gašenja. Otvaranjem ventila omogućen je protok vode za gašenje istovremeno na čitavu štićenu zonu. Izvori vode su industrijske vodovodne mreže, pumpna, hidroforska i rezervoarska postrojenja. Voda se raspršuje u fine čestice koje obuhvataju celu površinu zapaljenog objekta ili predmeta i gase nastali požar. Drencher sistemi pretežno se instaliraju unutar garažnih objekata.

Budite slobodni da nas kontaktirate za sva dodatna pitanja i zahteve.

 

Za više informacija koje su vezane za realizovane projekte stabilnih instalacija za gašenje požara molimo vas da pogledate referentnu listu.

 Privredne Komore Srbije

Član Udruženja Fizičko Tehničkog Obezbeđenja

 Alarm Prim Inzenjering | Kontakt

Alarm Prim Inzenjering

Patrijarha Varnave (Filipa Kljajića) 39, 11000 Beograd

Tel. : +381 (11) 244 76 74, +381 (11) 308 65 38

Servis : +381 (11) 308 65 38, +381 (11) 308 65 09

E-mail:  office@api.rs